Kort nieuws van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers

Over het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers

In het laatste kwartaal van 2016 zijn Xander Kluts (zie pagina 1 en 2 van deze nieuwsbrief) en Pieter Haasbeek (directeur Ambulancedienst Hollands Midden) bij alle directies van de ProQA-gebruikers op bezoek geweest.
Xander heeft zichzelf overal geïntroduceerd en samen met Pieter heeft hij geïnventariseerd wat de behoeften zijn en welke zaken landelijk georganiseerd zouden kunnen worden.
Aan de hand van die input is het ‘Voorstel Loket Landelijke AMPDS-gebruikers’ geschreven, met daarin de doelen om in 2017 aan te gaan werken. Het voorstel is in december 2016 door alle directies goedgekeurd.
Het Loket wil voor de gebruikers de onderstaande zaken gaan organiseren.

Een echt ‘Loket’

Weliswaar niet fysiek, maar toch een plek waar de gebruikers met vragen terecht kunnen. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Scholing en bijscholing
  • Alle aanvragen rondom protocolgerelateerde zaken
  • Communicatie met the European Office en overige PDC-vertegenwoordigers in het buitenland
  • Registratie en archivering
  • ICT
  • De verschillende AMPDS-gerelateerde overleggen

ICT-zaken

Recent zijn nieuwe afspraken gemaakt over wat we doen bij het uitkomen van een update of een nieuwe versie. Hoe lopen deze processen en wie moet wat doen zodat we allemaal gelijktijdig over kunnen gaan? Belangrijk is dat de juiste gebruikerstesten en ICT-testen zijn gedaan en dat de juiste procedures doorlopen worden, onder meer met de Landelijke Urgentie Tabel.

Een nieuw contract

Vanuit leverancier PDC is aangegeven dat zij met de gebruikers nieuwe contracten moeten gaan afsluiten. Hierover is de afgelopen maanden veel gesproken tussen PDC en de directies.
Uiteindelijk is besloten om voor iedereen hetzelfde contract te maken binnen één nationaal contract. Zo’n overkoepelend contract heeft namelijk voordelen, bijvoorbeeld dat sommige zaken gratis bij te bestellen zijn en andere met korting te verkrijgen zijn. De onderhandelingen en de puntjes op de i hebben iets meer tijd gekost dan voorzien. De bedoeling is dat dit contract met terugwerkende kracht ingaat per januari 2017.

Rol Meldkamer Support Organisatie

De afgelopen jaren heeft de MSO op voornoemde onderwerpen veel ervaring en kennis opgedaan. De bedoeling is dat we de komende tijd de ervaring en de kennis van de MSO gaan delen en alle zaken gaan documenteren. De coördinatie hiervan komt bij het landelijk Loket te liggen. Het Loket zal de MSO op verschillende thema’s gaan inzetten voor een optimale afstemming, borging en kennisoverdracht.

Opleiding

De AMPDS- en ProQA-opleiding en de scenariodag willen we vanaf 2018 op vaste momenten aanbieden. Deze momenten worden gekoppeld aan de startmomenten van de initiële opleiding Verpleegkundig Centralist aan de Ambulance Academie. Op dit moment zijn wij met de Ambulance Academie in gesprek om te kijken of bijvoorbeeld het intekenen en de administratie via de Ambulance Academie kunnen gaan lopen, zoals gebruikelijk is bij andere opleidingen.

Landelijke nieuwsbrief

Die heb je nu voor je. Bij positieve ontvangst hiervan (dus laat van je horen!) is het de bedoeling dat wij viermaal per jaar deze nieuwsbrief uitbrengen voor de ProQAgebruikers maar ook voor ieder ander die hem lezen wil. Op die manier hopen we de

kennis van, en het begrip voor de systemen waarmee wij werken, in de volle breedte te laten toenemen. De volgende editie komt in juni 2017.

Heb je over het bovenstaande

ideeën, suggesties of vragen? Het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers is bereikbaar via Xander Kluts, telefoon 071-5730000, e-mail

xkluts@ravhm.nl

Scholing

Iedere meldkamer organiseert jaarlijks haar eigen bijscholingen in AMPDS en ProQA. We denken erover na of we hier twee losse landelijke scholingsdagen voor kunnen aanbieden.
Als gebruiker kun je dan gewoon intekenen op de scholingsdagen, wat een hoop eigen organiseerwerk scheelt in de regio’s. Ook kunnen we de bijscholingen dan landelijk gelijk laten lopen, zodat je aan een van de bijscholingsdagen bijvoorbeeld je hercertificering kunt koppelen.
Natuurlijk moeten we daarvoor met alle gebruikers om de tafel, om de inhoud van deze scholingsdagen te bepalen en om alles samen te brengen wat we al hebben om deze dagen goed te vullen. Ook hierbij kan de Ambulance Academie wellicht een rol vervullen, bijvoorbeeld bij het inschrijven.

Een digitale uitgave van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers. Eerste editie, voorjaar 2017.


Redactieadres: RAV Hollands Midden, Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Teksten: Frank van den Elsen en Xander Kluts

Vormgeving: Frederike Roozen - Slieker

Enkele afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Colofon